Hyresgästenkät 2015

I mars 2015 genomförde Sandvikenhus en nationellt jämförbar hyresgästenkät. I enkäten jämförs vi med över 50 fastighetsbolag i Sverige vilket ger oss en bra grund för utveckling och förbättring.

61% av våra hyresgäster svarade anonymt på kryssfrågor i en 4-sidig enkät. Resultatet av enkäterna sammanställs i två index; serviceindex och produktindex samt profil, attraktivitet och valuta för hyran. Tillsammans bildar dessa ett styrkort för kunddriven fastighetsförvaltning s.k. CustomerScoreCard. Med hjälp av resultaten har konkreta åtgärder genomförts ända ner på trapphusnivå tack vare att svaren på enkäten knyts till rätt trapphus, tvättstuga och gård (ex bostäder). Styrkortet leder till åtgärder på rätt ställe.

Enkäten innehöll ett antal olika områden:

Serviceindex fångar in vad kunderna upplever i ”sanningens ögonblick” i mötet med företagets medarbetare, tjänster och produkter. Där mäts om kunderna upplever sig tagna på allvar, om det är tryggt och säkert, rent och snyggt samt om kunderna får den felavhjälpande service de efterfrågar.

Produktindex avser egenskaper hos lägenheterna och fastigheten i övrigt såväl inne som ute.

Profil innehåller varumärkesrelaterade frågor, ex om man kan tänka sig att rekommendera oss som hyresvärd.

Kundernas egen samlade bedömning av bostadens/lokalens läge, tillgången på service och områdets rykte sammanfattas i nyckeltalet attraktivitet.

Får hyresgästen valuta för sin månadshyra, är kunderbjudandet prisvärt? Detta är den slutliga sammanvägning som kunden gör – bedömningen av prisvärdhetenTrend-frågorna fångar upp hyresgästernas bedömning av hur utvecklingen gått det senaste året.

Sammanfattning av 2015 års resultat

Resultatet gav oss en hel del att arbeta med framför allt vad det gäller utemiljö, trygghet och rent och snyggt. Vårt serviceindex hamnade på 78,8% vilket är att jämföra med snittet i Sverige som då låg på 81%. Även vad det gäller produktindex låg vi något lägre än snittet och särskilt då inom allmänna utrymmen och trygghet i allmänna utrymmen fick vi låga siffror.

Vad gäller att ta kunden på allvar och ha serviceinriktade medarbetare fick vi mycket positiv respons, här låg vi över Sverigesnittet. Även när det gäller lägenhetens skick fick vi goda resultat. Läs mer om resultatet genom att klicka på länkarna här till vänster.