•  
  •  

Miljöpolicy

Våra fastigheter skall projekteras, byggas kretsloppsanpassade och förvaltas med hänsyn tagen till företagets praktiska och ekonomiska möjligheter så att människor och natur utsätts för minsta möjliga miljöbelastning.

Våra målstyrda miljöinsatser skall med kompetens, samverkan och efterlevnad av gällande miljölagstiftning, åstadkomma ständiga förbättringar i syfte att förebygga föroreningar i vår boendemiljö.

Vår miljöpåverkan skall löpande utvärderas och utgöra en grund för revision av vår policy och fortsatta handlingsprogram.

Våra intressenter skall informeras om vårt miljöarbete.