Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboenden är ett samlingsbegrepp för boendeformer där biståndsbeslut föregår kontrakt.

Särskilt boende

Bostad med särskild service

  • Gruppbostad 
  • Servicebostad 

Består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd personal. Personligt stöd tillhandahålls i den omfattning den enskilde behöver. Lägenheterna är ofta anpassade efter den enskildes behov och ligger ofta samlade i samma hus eller kringliggande hus. En lägenhet i en servicebostad är en mellanform mellan en egen lägenhet i det ordinarie bostadsbeståndet och en lägenhet i en gruppbostad.(Socialstyrelsen).

Denna typ av lägenheter fördelas av kommunens omsorgsförvaltning.