Vi bygger

Sandvikenhus bildades 1962 och är ett allmännyttigt bolag som hyr ut trygga hem till boende i Sandvikens kommun. Vi äger ca 4 300 bostäder och ansvarar även för drift, skötsel och reparationer av Sandvikens kommuns fastigheter.

Varför bygger vi om?

Ca 70 % av våra lägenheter är byggda på 60- och 70-talet och år 2011 var ca 20 % av dessa stamrustade, detta innebär att vi löpande kommer att stamrusta och tillgänglighetsanpassa en stor del av vårt fastighetsbestånd. De flesta delar i ett hus har en livslängd på mellan 40 och 50 år, och att byta ut dessa innan livslängden närmar sig sitt slut är inte ekonomiskt försvarbart. Investeringen ska då betalas under kortare tid, vilket i slutändan ger ännu högre hyror och därför arbetar vi oss igenom vårt bestånd successivt. Eftersom vi värnar om såväl miljö som hyresgästernas trivsel som samhällsutvecklingen i stort så innebär våra ombyggnationsprojekt att vi inte bara återställer äldre fastigheter till nutidens standard utan även tänker 50 år framåt i tiden.

Det är fastigheternas ålder tillsammans med myndigheters förändrade krav som styr våra beslut att bygga om, underhålla och rusta. Naturligtvis är klimatfrågan också en stor påverkansfaktor; vi behöver kontinuerligt se över och analysera vår energiförbrukning. I klimatfrågan ligger också en stor ekonomisk aspekt då minskade energiförbrukningskostnader gynnar såväl hyresgästerna som Sandvikenhus. I Sverige har vi också idag en allt större grupp med äldre människor och med detta följer ökade krav på tillgänglighetsanpassade och funktionella bostäder.

Vad innebär en ombyggnad?

Vi delar upp våra aktiviteter i underhåll och standardhöjande åtgärder:

Underhåll

Vid underhåll återställer vi standarden som den var när husen byggdes, en standard som var god med dåtidens mått mätt men som idag inte alls lever upp till hur vi vill bo. En typisk underhållsåtgärd är stamrust då vi byter vattenledningar och avloppsstammar. Vid en underhållsrust påverkas inte hyrorna, då detta täcks av vår driftbudget.

Standardhöjande åtgärder

I dag ställer hyresgäster och myndigheter krav på bättre ljudisolering, bättre brandskydd och bättre tillgänglighet än när husen byggdes för ett halvt sekel sedan och detta kallar vi standardhöjande åtgärder. Konkreta åtgärder är t.ex. helkaklade badrum, jordning av el, jordfelsbrytare, uttag på uteplats, breddning av dörr samt att lägenheterna tillgänglighetsgörs. Tillgängligheten till byggnader, anläggningar och tomtmark/allmän platsmark är ett mycket stort allmänt intresse. Det är också helt avgörande för att en stor grupp människor i Sverige som är, eller någon gång i sitt liv får, nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga ska kunna nyttja mark och byggnader. Samhället ställer krav på att det mesta som byggs eller ändras ska göras tillgängligt. Kraven finns bland annat i Plan- och bygglagen (PBL). Standardhöjande åtgärder måste vi delvis finansiera genom höjda hyror.